Kwaliteit van de Zorg

De kwaliteit van de zorg wordt gemonitord door de commissie WWZ (Wonen, welzijn & zorg), bestaande uit ouders / familie van de bewoners. Deze hebben een vast overleg (6 à 8 weken) met het begeleidingsteam. Tevens wordt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek gehouden onder bewoners en/of ouders en/of begeleiders. Hieruit worden aandachtspunten geformuleerd ter verbetering van de zorg. Deze worden meegenomen in het overleg van projectbestuur en geselecteerde zorgleverancier.

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg)

Op 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg(Wkkgz) in werking getreden. Grasboom Leusden is als Zorgaanbieder eindverantwoordelijk voor kwaliteit van de zorg, die door de zorgleverancier (Kwintes) in ondernemerschap de zorg levert. De Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) heeft in dit kader 15 kwaliteitseisen opgesteld, waaraan de geleverde zorg moet voldoen.

Handreiking Kwaliteit Zorg

Door de werkgroep Ondersteuning Zorgcommissies Grasboom is een document opgesteld met als titel Kwaliteit Zorg, waarin wordt beschreven hoe de Grasboom ouderinitiatieven hun zorg hebben geregeld.

Ouders en familie kunnen het document ‘kwaliteit van de zorg’ raadplegen op Atrium