Organisatie

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Projectnaam

Grasboom Leusden

Statutaire naam

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Rechtsvorm & coderingen

 • Stichting (rechtspersoon)
 • RSIN / fiscaal nr: 8521.70.531
 • KvK nr: 56527586
 • SBI code: 88999

Doelstelling

Instandhouding en exploitatie van een, aan de Bolderikhof 20 te Leusden (3831 AL) kleinschalig wooninitiatief, voor (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum, die in een beschermde woonomgeving zelfstandig wonen en functioneren.

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Ouderinitiatief
 • Participatie-gerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (Ggz)
 • Wooninitiatief zoals bedoeld in artikel 3.1.4 Besluit Langdurige Zorg
 • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder voor Wmo en Wlz (geen ZIN)
 • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
 • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

 • Beschermd Wonen (Wmo)
 • Ggz-wonen (Wlz)
 • Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
 • Zorg-clusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

 • Individuele begeleiding
 • Zorg op afspraak
 • Zorg zonder verblijf

Organisatie Grasboom Leusden

 • Bestuur met minimaal 80% vertegenwoordiging door ouders/naastbetrokkenen
 • Commissie PR & communicatie (ouders)
 • Commissie Wonen, welzijn en Zorg (Wwz)
 • Commissie Financiën (ouders)
 • Bewonerscommissie
 • Organogram
 • Aangesloten bij stichting de Grasboom.

Woningstichting

Stichting Omthuis vestiging Leusden (KvK nr. 31015064)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden (Hoofdaannemer)

Geselecteerd Zorgleverancier

Stichting Kwintes – regio Oost (KvK nr. 30211012)
Begeleidingsteam bestaande uit minder dan < 10 zorgverleners (in onder-aannemerschap)

Financiering van de Zorg

 • Wmo: Centrale toegang (OMNV*) van Centrum gemeente Amersfoort / gemeente Leusden. Beschikking Beschermd Wonen* met Pgb (geen ZIN) Gemeente Amersfoort/Leusden verstrekt jaarlijks Wooninitiatieven Subsidie per Wmo bewoner.
 • Wlz: Zorgkantoor Zorgzwaartepakket Ggz-wonen met Pgb en wooninitiatieventoeslag (geen ZIN.

Bij de Centrumgemeente en regiogemeenten Amersfoort spreekt men bij ‘Beschermd Wonen’ over ‘Opvang met noodzakelijk verblijf’ (OMNV); hier wordt hetzelfde bedoeld.

Cliëntenvertrouwenspersoon zorg (voor bewoners)

 • De cliëntenvertrouwenspersoon is beschikbaar voor kwesties die de zorg van Kwintes aangaan.
 • Iedereen die wij begeleiden kan beroep doen op een vertrouwenspersoon. Ook is dit mogelijk als familielid. Een vertrouwenspersoon geeft advies en bijstand bij vragen of klachten over de manier waarop iemand wordt begeleid. Dit kan in een persoonlijk gesprek of via bemiddeling of gesprekken met derden.
 • Soms is het lastig om dit gesprek zelf te voeren. Dan is het mogelijk bij zo’n gesprek hulp te vragen van familielid, partner of vriend. Het kan ook gaan om vragen of klachten die je liever niet met een bekende wilt bespreken en je zoekt daarom iemand die onafhankelijk is. Iemand die je adviseert en alleen met derden praat als je hier toestemming voor geeft (geheimhoudingsplicht).
 • Je kunt dan terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir, Judith Olden,
  (06) 216 779 74, clientvertrouwenspersoon@kwintes.nl

Regeling kwesties & klachten

 • Grasboom Leusden is aangesloten bij de Regeling kwesties en klachten bij ouderinitiatieven van de SDOI (Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven)
 • Als formeel zorgaanbieder en op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verwijst Grasboom Leusden (voor kwesties en klachten) door naar een klachten-functionaris van de Stichting Dienstverlening OuderInitiatieven (SDOI)

Publicaties en documenten

Afschrift statutenwijziging Grasboom