Klachtbemiddeling

Klachtbemiddeling

Wanneer je een klacht hebt over de kwaliteit van wonen en/ of de geleverde zorg bij Grasboom Leusden, kun je de volgende stappen doorlopen:

Stap 1

Probeer het probleem dat tot jouw klacht leidt eerst zelf op te lossen. Misschien zijn er anderen betrokken bij jouw probleem, of veroorzaken zij jouw probleem. Ga het gesprek aan en probeer samen tot een oplossing te komen.

Stap 2

Als je er samen met betrokkenen niet uit komt, ga dan met je klacht naar je persoonlijk begeleider. Leg uit, dat je een klacht hebt en waar deze klacht over gaat. Je persoonlijk begeleider helpt jou je probleem op te lossen. Zo nodig en zo mogelijk helpt je persoonlijk begeleider je in gesprek te gaan met de veroorzaker(s) van jouw probleem (de beklaagde(n)).

Stap 3

Als je er met de hulp van je persoonlijk begeleider niet uitkomt en je klacht blijft bestaan, overleg dan met je persoonlijk begeleider om de teamleider van het begeleidingsteam erbij te halen. De teamleider van de begeleiders van onze Zorgleverancier (Kwintes) kijkt samen met jou (en je begeleider) of er nog andere oplossingen zijn om jouw probleem op te lossen. Afhankelijk van de aard van de klacht, kan ondersteuning van de ‘begeleidingsdriehoek’ (bewoner-ouder(s)-begeleider), ingeschakeld worden.

Stap 4

Als je stap 1, 2 en 3 hebt doorlopen en je probleem is in jouw beleving nog niet opgelost. Dan kun je contact opnemen met het bestuur van Grasboom Leusden Het beste kun je contact opnemen met de voorzitter.

Voorzitter: voorzitter@grasboomleusden.nl

Stap 5

Als je stap 1, 2, 3 en 4 hebt doorlopen en je probleem is in jouw beleving nog niet opgelost; Je klacht blijft bestaan, kun je in dat geval contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Dienstverlening Ouderinitiatieven *). De klachtenfunctionaris kent Stichting de Grasboom en is een onafhankelijk persoon. Grasboom Leusden biedt een laagdrempelige klachtenregeling en is aangesloten bij het SDOI.

De klachtenfunctionaris;

  • Kijkt met jou naar je klacht;
  • Adviseert en helpt je met het oplossen van je probleem, dat tot de klacht leidt;
  • Doet zo nodig onderzoek door bij het onderwerp van de klacht betrokken personen te horen: de klager, de beklaagde(n) en andere betrokkenen;
  • Brengt zo nodig een zwaarwegend advies uit aan het bestuur van Grasboom Leusden;
  • Bemiddelt zo mogelijk en nodig tussen klager en beklaagde(n);
  • Zorgt voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van jouw klacht;
  • Heeft geheimhoudingsplicht.

Stap 6

Wanneer na bemiddeling door de klachtenfunctionaris jouw klacht nog blijft bestaan, kun je je wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie die aangesloten is bij stichting de Grasboom.

Als je besluit deze vervolgstap te zetten, breng je de klachtenfunctionaris op de hoogte. Hij/ zij kan je helpen met het leggen van contact met deze instanties en het op papier zetten van je klacht.

Reglement Klachtbemiddeling

Door het bestuur van stichting De Grasboom is op 4 juli 2017 een Reglement klachtbemiddeling vastgesteld voor en met instemming van de aangesloten stichtingen bij stichting De Grasboom.

Hier kun je de volledige tekst downloaden:

Reglement klachtbemiddeling Stichting de Grasboom


*) Tot 1 januari 2022 had Stichting De Grasboom een eigen klachtenfunctionaris. Als je een klacht wilde indienen tegen iets (of iemand) anders dan de begeleiding kon je bij deze functionaris terecht.
Omdat Grasboom Leusden formeel zorgaanbieder is en op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht is een klachten-functionaris aan te bieden verwijzen wij hiervoor door naar de Stichting Dienstverlening OuderInitiatieven (SDOI).
De SDOI heeft professionele klachtenfunctionarissen en bemiddelaars in dienst die laagdrempelig werken.
Er kan al een beroep op de medewerkers van SDOI worden gedaan nog voordat een kwestie tot een klacht heeft geleid.

Kijk voor meer informatie op SDOI.nl.