Bewonersprofiel

De dienstverlening bij De Grasboom is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Voor veel bewoners is het wonen met begeleiding de eerste stap vanuit het ouderlijk huis en misschien wel de grootste stap in hun leven. Het is van belang dat we die stap goed voorbereiden en zorgvuldig zetten.

Om te komen tot een juiste keuze is vanuit de ouderinitiatieven, in samenspraak met aangesloten zorgleveranciers, een bewonersprofiel en voorwaarden opgesteld. Het is het streven van De Grasboom om een algemeen bewonersprofiel te hanteren, echter onderling vertonen de bewonersprofielen van de negen Grasboomprojecten kleine verschillen. Aanvullingen op het bewonersprofiel worden apart vermeld op de website van het betreffende project.

Regiobinding & netwerk in nabijheid

De gewenste begeleiding (GGZ) wordt gefinancierd met een Pgb (Beschermd Wonen) dat vanuit de Wmo door de gemeente Leusden kan worden verstrekt. Voor het verkrijgen van een passend Pgb is van belang dat je uit Leusden of de regio-gemeenten (Baarn, Soest, Bunschoten, Amersfoort, Nijkerk, Woudenberg) komt.

Als je je Pgb uit de Wlz (GGZ-wonen) ontvangt geldt de regio binding niet, echter Grasboom Leusden acht het wenselijk dat er in de nabijheid een positief netwerk van ouders/familie.

Voorwaarden voor het wonen bij Grasboom Leusden

Grasboom Leusden heeft een ontwikkelingsgericht karakter. Voor de meeste bewoners is dit de eerste stap vanuit het ouderlijk huis. Daarnaast zijn er bewoners die eerder zelfstandig hebben gewoond. De begeleiding richt zich op het verzelfstandigen van de bewoners. Het einddoel en tempo waarin dat einddoel wordt bereikt, wordt individueel bepaald. Waar mogelijk ligt het perspectief buiten Grasboom Leusden in de vorm van zelfstandig wonen (eventueel met ambulante begeleiding).

De jongvolwassenen moeten voldoen aan het volgende bewonersprofiel:

 • Bewoner heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum;
 • Instroom is mogelijk vanaf 18 jaar;
 • Bewoner heeft een toereikende beschikking (Wmo-gemeente) of beschikking (Wlz-zorgkantoor) met Pgb voor GGZ-Wonen;
 • Bewoner staat open voor begeleiding, zowel individueel als (indien nodig) groepsgewijs;
 • Bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen;
 • Bewoner kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnenlaten, etc.) en veiligheid van de groep (afhankelijk van de woonsituatie). Zijn intelligentie moet hiervoor toereikend zijn;
 • Bewoner is mede verantwoordelijk voor de gezamenlijke woonomgeving (binnen/buiten) en zet zich hier actief voor in (al dan niet met hulp van de begeleiding);
 • Bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig;
 • Bewoner is in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren(aansturing kan nodig zijn)
 • Bewoner heeft bij voorkeur een baan, dagbesteding buitenshuis of een proces in gang gezet ter verkrijging van werk/dagbesteding;
 • Bewoner heeft een eigen inkomen (salaris/uitkering) dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen;
 • Bewoner staat ingeschreven, of schrijft zich direct in, bij Woningnet.

Contra-indicaties

Uit de gedachte een veilige leefomgeving te kunnen waarborgen en de juiste zorg te kunnen aanbieden zijn contra-indicaties vastgelegd. Een kandidaat voor een woonproject kan mogelijk niet worden geplaatst of blijven wonen als er naast een autisme spectrum stoornis, ook sprake is van andere problematiek. Er is sprake van een contra-indicatie in de volgende situaties:

 • Er is sprake van structurele overvraging van de expertise van de begeleiding;
 • Drugs en/of alcoholproblematiek;
 • Psychiatrische problemen, die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden, dat zelfstandig wonen onmogelijk is, of is geworden, en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken;
 • Als er sprake is van agressie en/of ernstig verstoord sociaal gedrag;
 • De veiligheid van andere bewoners is in het geding: -er is sprake van frequent sociaal, verbaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag;
 • Crimineel gedrag of criminele activiteiten;
 • Bij aanvang mag er bij de kandidaat naast ASS geen andere ernstige problematiek aanwezig zijn. Indien andere problematiek zich na de plaatsing ontwikkelt moet gekeken worden naar de haalbaarheid op het gebied van begeleiding en eventuele invloed op de medebewoners.

Wat Grasboom Leusden niet kan bieden

De Grasboom biedt een beschermde woonomgeving aan jongvolwassenen die een reëel perspectief hebben toe kunnen groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. De individuele ondersteuning die geboden wordt is maatwerk, maar is gelimiteerd. Voor de goede orde tonen we in onderstaand overzicht diensten die wij niet kunnen bieden.

 • Geen begeleiding / behandeling voor ernstige gedragsproblematiek.
 • Geen begeleiding / behandeling voor actieve middelenverslaving.
 • Geen verpleging / behandeling voor ernstige somatische / lichamelijke handicaps.
 • Geen nacht en / of slaapwacht.
 • Geen gecontroleerde (bemande) in- en uitgang in het wooncomplex.