Zorgindicatie

Voor het wonen bij Grasboom Leusden, met de begeleiding die je denkt nodig te hebben, heb je een Wmo beschikking voor Beschermd Wonen met Pgb (minimaal 12 uur per week) nodig van de centrumgemeente Amersfoort, of een Wlz beschikking met Pgb (Ggz-wonen) van het Zorgkantoor.

De Wmo beschikking moet je aanvragen in de gemeente waar je nu woont. Na indicering neemt de gemeente Amersfoort als verantwoordelijk centrumgemeente, je beschikkings-aanvraag verder in behandeling. Een indicatie voor een Wlz beschikking moet je via het Ciz aanvragen bij het zorgkantoor (ZilverenKruis).

Heel belangrijk is jouw persoonlijke motivatie en specifieke wens waarom je de passende zorg in een beschermd wonen project van De Grasboom (in Leusden) zou willen ontvangen.

De benodigde zorg wordt vanuit het Pgb (persoonsgebonden budget) bekostigd.

Het is mogelijk dat je al bent geïndiceerd voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en niet onder de Wmo-2015 valt. In dat geval dient de financiering voor begeleiding ook in Pgb vorm plaats te vinden. Je kunt dat regelen met het zorgkantoor (Wlz) waar je bekend bent.

Beschermd Wonen

Er bestaat geen regiobinding voor Beschermd Wonen (Wlz en Wmo 2015). Beschermd Wonen is landelijk toegankelijk. Dit houdt in dat in principe (potentiële) cliënten zich tot iedere gemeente kunnen wenden voor Beschermd Wonen.

Gemeenten wijken af van regeling ‘landelijke toegang’

In de praktijk blijkt dat gemeenten hier anders mee omgaan en in het kader van het woonplaats-beginsel (Wmo) de ‘sociale binding’ als voorwaarde stellen. Daarmee wordt de landelijke toegang beperkt en is de keuze voor verhuizing naar een andere gemeente niet vanzelfsprekend meer. Voor Wlz gefinancierde zorg blijft het recht op ‘landelijke toegang’ wel bestaan.

Belangrijke criteria voor keuze van een bepaald woonproject; jouw persoonlijke motivatie voor passende zorg in een beschermd wonen project van de Grasboom; waarom je juist in Leusden wilt wonen en een (positief) sociaal netwerk in je directe omgeving.

Na een interne intake-procedure kun je bij Grasboom Leusden komen wonen als je een (Wmo) beschikking Beschermd Wonen met Pgb van de gemeente hebt of een (Wlz) beschikking (Ggz-wonen) met Pgb en wooninitiatieventoeslag van het zorgkantoor (ZilverenKruis).

Een plek op de wachtlijst is geen garantie

Belangrijke criteria voor keuze Grasboom Leusden zijn; jouw persoonlijke motivatie voor passende zorg in een beschermd wonen project van de Grasboom; waarom je juist in Leusden wilt wonen; een (positief) sociaal netwerk in je directe omgeving; actieve participatie van ouders/verwanten in het ouderinitiatief

Als er een woning vrij komt en je hebt aantoonbaar de beschikking Beschermd Wonen met Pgb van de gemeente Amersfoort (Wmo) of van het zorgkantoor (Wlz), dan kun je na een interne intake-procedure bij Grasboom Leusden komen wonen. Het benodigd Pgb budget moet toereikend zijn om minimaal 12 uur zorg/per week in te kunnen kopen.

Ga op tijd aan de slag met aanvraag van je Pgb

Om teleurstelling te voorkomen willen we er op aandringen dat je tijdig moet starten met de aanvraag van het benodigd Pgb bij de (Wmo) gemeente waar je nu woont of bij het Ciz als je een beroep doet op de Wlz. Dus ook als er nog geen woning vrij is gekomen; ga aan de slag met je Pgb beschikking en wacht niet tot dat er een woning vrij komt.

Bij sommige gemeenten of zorgkantoren kan de doorlooptijd van een Pgb aanvraag acht weken of langer zijn. Bij een verhuizing komt er enorm veel op je af en werkt de onzekerheid bij een Pgb-beschikking stressverhogend. Wacht dus niet te lang; regel het Pgb in de periode dat je op de wachtlijst staat. Voor meer informatie over Pgb aanvraagprocedures kun je ook terecht bij bij MEE cliëntondersteuning en PerSaldo

Zie ook: Wonen