Zorgindicatie

Zorgindicatie

Voor het wonen bij Grasboom Leusden, met de begeleiding die je denkt nodig te hebben, heb je een Wmo beschikking voor Beschermd Wonen met Pgb (Wmo pakket 3 / 4) nodig van de centrumgemeente Amersfoort, of een zorgzwaartepakket met Pgb van het Zorgkantoor. (Wlz Ggz-zzp)

De Wmo beschikking moet je aanvragen in de gemeente waar je nu woont. Na indicering neemt de gemeente Amersfoort als verantwoordelijk centrumgemeente, je beschikkings-aanvraag verder in behandeling. Een Wlz zorgzwaartepakket moet je aanvragen bij het Ciz.

Heel belangrijk is jouw persoonlijke motivatie en specifieke wens waarom je de passende zorg in een beschermd wonen project van De Grasboom (in Leusden) zou willen ontvangen.

De benodigde zorg wordt vanuit het Pgb (persoonsgebonden budget) bekostigd.

Het is mogelijk dat je bent geïndiceerd voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en niet onder de Wmo valt. In dat geval dient de financiering voor begeleiding ook in Pgb vorm plaats te vinden. Je kunt dat regelen met de gemeente (Wmo) of het zorgkantoor (Wlz) waar je bekend bent.

Beschermd Wonen

Er bestaat geen regiobinding voor Beschermd Wonen (Wmo/Wlz). Beschermd Wonen is landelijk toegankelijk. Dit houdt in dat (potentiële) cliënten zich tot iedere gemeente kunnen wenden voor Beschermd Wonen. De landelijke toegankelijkheid geldt ook voor de bekostiging van de zorg in het Pgb. Belangrijk criterium hierbij is; jouw persoonlijke motivatie voor passende zorg in een beschermd wonen project van de Grasboom; waarom je juist in Leusden wilt wonen en een (positief) sociaal netwerk in je directe omgeving.

Na een interne intake-procedure kun je bij Grasboom Leusden komen wonen als je een beschikking Beschermd Wonen met Pgb van de gemeente hebt of een zorgzwaartepakket met Pgb van het zorgkantoor.