Wonen

Grasboom Leusden heeft in Leusden (regio Amersfoort-Eemland) een woonvoorziening met 12 zelfstandige woningen en een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd op de plek waar ooit de boerderij Groot Krakhorst stond.

De woningen zijn bestemd voor jongeren die door autismeproblematiek behoefte hebben aan ondersteuning bij dagelijkse dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Met deze ondersteuning kunnen zij zelfstandig wonen en functioneren.

In het ontwerp zijn de karakteristieke stijlelementen van de voormalige boerderij ‘Groot Krakhorst’ verwerkt. Ook de apart gelegen varkensschuur is herbouwd. In het hoofdgebouw bevinden zich vijf appartementen op de eerste verdieping en vier appartementen met een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond. De oude varkensschuur biedt plaats aan drie appartementen. In de voormalige schaapskooi bevinden zich de bergingen die horen bij de appartementen.

Grasboom Leusden is een kleinschalig wooninitiatief waarbij ouders van deze jongeren de handen ineen hebben geslagen om voor hun kinderen een veilige woonplek te realiseren. Dit was een omvangrijke klus die liep vanaf het eerste idee, bestemmingsplan, bouwtekening, bouw, oplevering tot aan de inrichting en het betrekken van de woningen. Ook werd gezorgd dat de juiste zorg beschikbaar was zodra de jongeren hun woning betrokken.

In de aanloopfase is er nauw samengewerkt met de Gemeente Leusden, de Woningstichting Omthuis en het klankbord van Wijkplatform De Wetering in Leusden.

De woningcorporatie Omthuis verhuurd de woningen aan de beoners die een individueel zorgcontract met Grasboom Leusden hebben gesloten. Voor de financiering van de zorg heb je een beschikking Beschermd Wonen met Pgb van de centrumgemeente Amersfoort (Wmo) of een Wlz-zorgzwaartepakket (Ggz-wonen) met Pgb van het zorgkantoor nodig. De zorgovereenkomst wordt contractueel vastgelegd met de stichting Exploitatie Grasboom Leusden, die als formeel zorgaanbieder de begeleiding collectief inkoopt bij de geselecteerde zorgleverancier.

Het wooninitiatief beschikt over een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners en een bescheiden kantoorruimte voor het begeleidingsteam. Voor al deze voorzieningen geldt, dat in de context van beperkt beschikbare budgetten, af te nemen zorg en instandhouding van de woonvorm, bewoners gemotiveerd open moeten staan voor de geboden begeleiding.

Wonen & zorg

Het huren van een appartement is gebonden aan een individuele zorgovereenkomst die met Grasboom Leusden wordt gesloten. In de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst is nadrukkelijk vastgelegd dat wonen in dit Grasboomproject alleen mogelijk is gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst.

Wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door uitstroming of onttrekking aan de professionele begeleiding, komt de huurovereenkomst te vervallen. Het gewenste niveau van begeleiding kan alleen worden gehandhaafd bij een voldoende aantal deelnemers en afname van zorg vanuit de begeleidings-budgetten. Het belang dat alle bewoners van de woonvoorziening zich daaraan binden is evident.

Regiobinding & netwerk in nabijheid

De gewenste begeleiding (GGZ) wordt gefinancierd vanuit het Pgb (Beschermd Wonen) dat vanuit de Wmo door de gemeente Leusden kan worden verstrekt. Voor het verkrijgen van een passend Pgb is van belang dat je uit Leusden of de regio-gemeenten (Baarn, Soest, Bunschoten, Amersfoort, Nijkerk, Woudenberg) komt.

Als je je Pgb uit de Wlz (GGZ-wonen) ontvangt geldt de regio binding niet, het is wenselijk dat er in je nabijheid een positief netwerk van ouders/familie is, binnen een straal van ca. 50 km. rond Leusden.

Waar vraag je indicatie Beschermd Wonen (met Pgb) aan?

Woon je nu in Leusden? Meld je bij het wijkteam Lariks. De Pgb consulenten helpen je graag op weg.

Woon je niet in Leusden? meld je bij het Wmo loket Beschermd Wonen in de woonplaats waar je nu woont. De (thuis) gemeente beoordeelt je aanvraag en neemt contact op met de Centrale Toegang Amersfoort als er een indicatie is afgegeven.

Zorg dat je aanvraag goed is onderbouwd en motiveer waarom je specifiek in Leusden bij de Grasboom wilt gaan wonen en begeleiding wilt inkopen die je nodig hebt.

Bovenvermelde aanvraagtrajecten zijn alleen van toepassing als je een beroep doet op de Wmo. Als je een Wlz-indicatie hebt kun je het Pgb regelen met Zorgkantoor Utrecht.

Ouderparticipatie

Een belangrijke voorwaarde voor het wonen bij Grasboom Leusden is dat je ouders en/of naastbetrokkenen meehelpen in het ouderinitiatief, om de continuïteit te waarborgen. Dat betekent dat zij zich actief moeten willen inzetten in commissies en/of het bestuur.

Betrokkenheid van ouders kan op verschillende manieren ingevuld worden en is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, fysieke vermogens en agenda. Er is begrip voor bijzondere omstandigheden en er kunnen afspraken over gemaakt worden hoe we dit passend kunnen invullen. Er kan bijvoorbeeld worden gezocht naar een alternatieve activiteit of een ‘vertegenwoordiger / vervanger’ die voor de ouder(s) kan waarnemen als het even niet lukt.

De woningen bij Grasboom Leusden

De bewoners hebben geen partner waarmee zij een huishouden vormen en is er in die zin sprake van een ‘eenpersoonshuishouden’.

Totaal zijn er twaalf appartementen variërend in oppervlakte van 55- 66m2.

De woningen hebben een woonkamer/ keuken, slaapkamer, doucheruimte, apart toilet, en een eigen (fietsen)berging in de voormalige schaapskooi. De woningen op de begane grond hebben een tuintje en de woningen op de verdieping hebben een ruim balkon. Sommige woningen hebben een aparte bijkeuken.

De Huur

De woningen worden verhuurd door Omthuis en zijn alleen bestemd voor de specifieke doelgroep van de Grasboom.

De meeste bewoners zijn voor hun inkomen aangewezen op een uitkering. Dat betekent, dat zij geen hoge huur kunnen betalen en uitsluitend kunnen huren in de sociale huursector. De huurprijzen liggen onder de huurtoeslag-grens van maximaal € 808,06 per maand in 2023. Hoeveel huurtoeslag je krijgt, is afhankelijk van de persoonlijke leefsituatie en hoogte van het inkomen in relatie met de huurprijs.

Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector en kunnen huurtoeslag aanvragen ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit geldt ook voor 18 jarigen.

Zie ook: Zorgindicatie