van de Grasboom bestuurstafel

Van de Grasboom bestuurstafel (7): rondom corona

In deze periode van zorg rond het coronavirus wordt er extra veel gevraagd van ouders, begeleiders en vooral van de bewoners.

Het zijn ook voor hen spannende en vreemde tijden. We doen er alles aan om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Juist op de momenten dat we elkaar nabij willen zijn, moeten we afstand bewaren; blijven we binnen en zoeken we naar een andere dag-invulling, nu dagbesteding, werk en / of studie anders ingevuld moet gaan worden.

Bijzondere tijden, vragen bijzondere oplossingen en zoeken we creatief naar nieuwe mogelijkheden om contact te houden.

Om die reden vergaderde het Grasboom-bestuur maandag 6 april jl. via video en is besloten om met een nieuwsbrief ouders op de hoogte te houden.

Het bestuur herkent de zorgen die besturen hebben naar de bewoners; de ouders en naar de begeleidingsteams. Op dit moment zitten we allemaal binnen. Bij veel locaties zijn gemeenschappelijke ruimtes nauwelijks in gebruik. Begeleidingsgesprekken en contactmomenten gaan op 1,5 meter afstand, per telefoon of video.

Het Grasboom-bestuur helpt graag waar dat kan. Mochten er vragen zijn, laat dat dan weten, zodat zij mee kunnen kijken naar oplossingen.

Nieuwe Grasbomen

In Bunschoten-Spakenburg en in Harmelen zijn twee nieuwe Grasboom-initiatieven ontstaan. Beide initiatieven zijn al heel ver; in Bunschoten is het appartementengebouw bijna klaar en kan er bijna worden gestart. Afhankelijk van de ontwikkelingen met de coronacrisis wordt bepaald of het project voor de zomer of later dit jaar gaat open zal gaan.

Harmelen is nog wat verder van dat moment af. Toch is er ook daar voor gekozen voor samenwerking met de Grasboom. Op 12 maart jl, net voordat Nederland ‘op slot ‘ging, was er een feestelijk moment rond de ondertekening van de intentie-overeenkomst.

Beide nieuwe Grasboom-initiatieven hebben inmiddels een plek gekregen op de Grasboom website, onder het menu locaties en starters.

Klachtenregeling wordt aangepast

Naar aanleiding van vragen bij de informatieavond van 6 november vorig jaar heeft het bestuur samen met Ben Peek (klachtenfunctionaris bij de Grasboom) gekeken naar de klachtenregeling. Op twee onderdelen worden nu wijzigingen voorgesteld;

Ook voor deelnemers op de wachtlijst

De eerste wijziging betreft dat de klachtenregeling ook opengesteld wordt voor iedereen die op de wachtlijst staat. Hierdoor kunnen toekomstige bewoners en hun ouders bij klachten ook gebruik maken van de klachtenregeling.

Toevoeging evaluatieformulier

De tweede wijziging betreft de evaluatie van de klachtenregeling. Hiervoor wordt een standaard evaluatieformulier ontworpen waarop de klager na afhandeling van zijn of haar klacht kan aangeven hoe één en ander is ervaren

Informatieavond voorjaar vervalt

Door de coronacrisis komt de geplande informatieavond in het voorjaar te vervallen. Er is op dit moment te veel onzekerheid over de mogelijkheden om een grotere bijeenkomst te beleggen. Hopelijk komt er in het najaar een mogelijkheid voor een informatieavond. Noteer alvast de datum: woensdag 4 november 2020.

Kwaliteitszorg: aan de slag

Door de werkgroep ondersteuning zorgcommissies Grasboom is een zeer belangrijk document opgesteld met als titel Kwaliteit Zorg; hoe de Grasboom ouderinitiatieven hun zorg hebben geregeld.

De werkgroep had dit document graag willen toelichten en bespreken op een bijeenkomst op 4 april jl. Die is om Corona-redenen niet doorgegaan en zal nu op 3 oktober plaatsvinden (o.o.v).

De besturen en de zorgcommissies worden uitgenodigd om het document en de daarin genoemde 15 kwaliteitscriteria met elkaar en hun zorgleverancier te bespreken. Niet alle criteria sluiten helemaal aan bij onze Grasboom-initiatieven, maar het merendeel wel. Waar ze niet relevant zijn, wordt dat vermeld met een korte toelichting. Van belang is in ieder geval inventarisatie van het NU (wat doen we nu?; Is dat volgens de criteria voldoende?; is het uitgewerkt en vastgelegd?). Het is van belang te blijven toetsen of de uitwerking van de criteria nog steeds kloppen en misschien bijgesteld moeten worden.

Het bestuur van de Grasboom adviseert alle stichtingen om deze prachtige handreiking op te pakken. Zeker ook omdat wij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd aan onze bewoners.